Tarifa sprejeta na skupščini OZS 10.4.2010

OBJAVLJAMO ODVETNIŠKO TARIFO SPREJETO NA SKUPŠČINI ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE DNE 10.04.2010. TARIFA JE BILA POSREDOVANA V SOGLASJE MINISTRU ZA PRAVOSODJE, VENDAR SOGLASJA KLJUB URGENCAM ZBORNICE MINISTER ZA PRAVOSODJE ŠE NI PODAL:

Na podlagi 19. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. Ustavnega sodišča RS, 24/01, 111/05 - odl. Ustavnega sodišča RS, 54/08 in 35/09) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 10.04.2010 sprejela

 

Sklep o sprejemu predloga Odvetniške tarife:

 

ODVETNIŠKA TARIFA


A. SPLOŠNI DEL

 Vsebina tarife, stranka 

 

1. člen  

 

Ta tarifa določa način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam  za pravne storitve. 

Stranka je oseba, za katero odvetnik ali odvetniška družba (odvetnik) izvrši pravno storitev na podlagi pooblastila oziroma oseba, v korist katere je pooblastilno razmerje sklenjeno ali za katero opravi odvetnik pravno storitev po sklepu pristojnega organa  (naročnik storitve).

 

Odvetniška storitev, izdatki, stroški zastopanja

 

2. člen


Odvetniška storitev (storitev) je delo, ki ga odvetnik opravi v smislu določb Zakona o odvetništvu  za stranko na podlagi pooblastila ali po sklepu pristojnega organa. 

Stroški zastopanja (stroški) so skupna cena odvetniških storitev in izdatkov, ki so potrebni za izvršitev dela, povečani za davek na dodano vrednost (DDV) v primeru, ko je odvetnik davčni zavezanec v Republiki Sloveniji.

Stroške zastopanja je dolžna plačati stranka oziroma naročnik storitve.

Ta tarifa se uporablja tudi v primeru, ko odvetnika nadomešča drug odvetnik, odvetniški kandidat ali pripravnik.

 

Vrednotenje storitev

 

3. člen


Storitve se vrednotijo po naslednjih merilih:

-          strokovna zahtevnost;

-          odgovornost;

-          vrednost obravnavanega predmeta;

-          specialistično znanje;

-          strokovno znanje s področja drugih strok;

-          znanje tujih pravnih virov;

-          uporaba tujega jezika;

-          čas, potreben za izvršitev dela;

-          število zastopanih oseb;

-          druga merila, določena s tarifo.

 

Določanje vrednosti storitve

 

 4. člen


Vrednost storitve je določena s številom točk.

Če vrednost storitve ni določena s številom točk, jo določi odvetnik s številom točk, glede na  vrednost  obravnavanega predmeta po lestvici iz tarifne številke 18 posebnega dela tarife.

Odvetnik določi vrednost obravnavanega predmeta po višini, ki jo navede stranka oziroma drugi udeleženci postopka.

Če tako določena vrednost ne ustreza pravi prometni vrednosti, lahko odvetnik za določitev vrednosti storitve uporabi vrednost, ki jo je ugotovil pristojni davčni urad  ali sodni izvedenec  ali cenilec  ustrezne stroke, oziroma, o kateri se pisno sporazume s stranko.

Izjemoma določa tarifa število točk v razponu tako, da določa najnižjo in najvišjo vrednost storitve. V tem primeru uporabi odvetnik za določitev vrednosti znotraj razpona merila iz 3.člena tarife.

Storitve, ki jih tarifa ne ovrednoti, oceni odvetnik s primerjavo podobnih storitev, ki so v tarifi ovrednotene. Pri vrednotenju takih storitev uporabi odvetnik določbe posebnega dela tarife in merila  3.člena tarife.

 

Znanje tujih pravnih virov, strokovno znanje s področja drugih strok, uporaba tujega jezika in specialističnega znanja ter težavnost in pomen odvetniške storitve

 

5. člen


V primeru uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih  področij,  pri uporabi tujega jezika ali pravnega specialističnega znanja, lahko odvetnik vrednost storitve,  določene v 4. členu tarife, skupno zviša za največ 100 odstotkov.

V primerih nadpovprečne težavnosti odvetniške storitve ali v primerih velikega pomena zadeve za stranko, lahko odvetnik vrednost storitve, določene v 4. členu tarife zviša za največ 200 odstotkov.

Vrednost storitve določene po 4. členu tarife se po prvem in drugem odstavku tega člena lahko zviša skupaj za največ 200 odstotkov.

Sodišča in drugi organi iz 17. člena tarife zvišanje iz prejšnjih odstavkov upoštevajo pri odmeri stroškov zastopanja po prostem preudarku, pri čemer poleg elementov iz prejšnjih odstavkov upoštevajo tudi prihodke in premoženjske razmere osebe, ki ji naložijo plačilo stroškov zastopanja.

 

Čas izvrševanja storitve

 

 6. člen


Za storitev, ki jo odvetnik opravi na zahtevo stranke ali na zahtevo organa, ki vodi postopek,  ob dela prostih dnevih (prazniki, dela prosti dnevi, sobota in nedelja) ali v nočnem času med delavniki (med 20.00 uro zvečer in 8.00 uro zjutraj), se točkovna vrednost storitve zviša za 100 odstotkov.

 

7. člen


Za porabljeni čas zlasti med zastopanjem na narokih, ogledih in drugih sorodnih storitvah gre odvetniku vselej poleg plačila za zastopanje, določenega v tarifnih številkah posebnega dela, za vsake začete druge in nadaljnje pol ure tudi urnina v višini 50 točk.

Enako pripada odvetniku urnina za vsake začete pol ure za čakanje na narok za obravnavo ali drug narok, ki se je pričel z zamudo, za čakanje med posvetovanjem organa ali podobne izgube časa.

Kadar trajata čakanje na narok in narok skupno do pol ure, pripada odvetniku samo plačilo za udeležbo na naroku.

Za odsotnost iz pisarne v času potovanja za stranko pripada odvetniku za vsake začete pol ure 20 točk.

V čas odsotnosti iz pisarne se ne všteva čas trajanja naroka oziroma dela za stranko.

 

Zastopanje več oseb

 

 8. člen


Za zastopanje več strank v istem postopku zaradi prekrška, disciplinskem postopku in podobnih postopkih pripada odvetniku za drugo in vsako nadaljnjo zastopano stranko 50 odstotni povišek na skupno vrednost storitve.

Za zagovarjanje obdolženca, za zastopanje oškodovanca ali nadomestnega tožilca ali zasebnega tožilca v kazenskem postopku se zviša skupna vrednost storitve za drugo in vsako nadaljnje očitano dejanje za 25 odstotkov, vendar največ za 100 odstotkov.

 

9. člen


Za zastopanje več strank, ki uveljavljajo pravico iz iste dejanske in pravne podlage v pravdnih in nepravdnih zadevah, v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnih in drugih postopkih, se skupna vrednost storitve zviša za 10 odstotkov za vsako nadaljnjo stranko, vendar največ za 100 odstotkov oziroma v primerih, ko odvetnik zastopa več kot trideset strank, največ za 200 odstotkov.

 

Uporaba tuje tarife

 

10. člen


Tujim fizičnim in pravnim osebam sme odvetnik svojo storitev obračunati po predpisih oziroma po tarifi, ki velja na območju države, v kateri odvetnik stranko zastopa oziroma zanjo deluje.

 

Za storitev, ki jo odvetnik opravi za domačo stranko v tujini, ima pravico zahtevati plačilo storitev in stroškov zastopanja po tej tarifi ali po predpisih oziroma tarifi, ki velja v državi, v kateri zastopa stranko, kar velja tudi za primer, da stranko zastopa oziroma zanjo dela le pisno.

 

 Za storitve zastopanja v postopkih z mednarodnim elementom, v katerih sodišče, arbitraža ali drug organ najmanj eni izmed strank odmeri nagrado po tujih predpisih, tarifi ali načelih, ima odvetnik pravico zahtevati plačilo storitev in stroškov zastopanja po enakih predpisih, tarifi ali načelih.

 

Določila iz prvega in drugega odstavka tega člena se uporabijo le za obračun odvetniških storitev med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero, ki jo opravi sodišče ali drug organ.

 

Izdatki,  potrebni za izvršitev storitve

 

 11. člen


Izdatki, potrebni za izvršitev storitve, so:

-          potni stroški;

-          dnevnice;

-          poštnine;

-          telefonski stroški;

-          izdatki za takse;

-          bančne storitve;

-          fotokopiranje, prepisovanje;

-          drugi stroški.

 

Potni stroški in dnevnice

 

 12. člen

 

Stranka je dolžna odvetniku plačati prevozne stroške, parkirnino, dnevnice in izdatke za prenočevanje, če so ti izdatki v zvezi z delom, ki ga opravi za stranko.

 

Odvetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov, in sicer za avtobusno vozovnico, na vlakih za vozovnico I. razreda, na ladjah za vozovnico I. razreda, za vozovnico na letalu za poslovni razred in za spalnik v vlaku oziroma za kabino na ladji, če mora opraviti potovanje ponoči.

 

Stranka je dolžna plačati kilometrino za uporabo osebnega avtomobila, če odvetnik potuje na razdalji do 400 kilometrov v eno smer, odvetnik pa se lahko s stranko dogovori za kilometrino tudi pri uporabi osebnega avtomobila za daljšo razdaljo.

 

Stranka je dolžna plačati kilometrino za uporabo osebnega avtomobila, in sicer v višini, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino ne všteva v davčno osnovo.

 

Dnevnica za odsotnost iz kraja odvetnikove pisarne znaša:

-          za čas od 6 do 8 ur  1,74 %

-          za čas od 8 do 12 ur 2,50 %

-          za čas nad 12 ur  5 %

povprečne mesečne plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

 

Za potovanje v tujino ima odvetnik pravico do nadomestila v višini, kot je določena za delavce državnih organov Republike Slovenije.

 

Izdatki za stranko in drugi izdatki

 

 13. člen

 

Stranka je dolžna povrniti odvetniku sredstva, ki jih je zanjo založil.

 

Stranka je dolžna povrniti odvetniku tudi izdatke za poštne in telefonske storitve, obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje in prepisovanje spisov, listin ter dokumentacije in podobne izdatke.

 

Izdatke iz prejšnjega odstavka lahko odvetnik obračuna v dejanski višini ali v pavšalnem znesku v višini 2 odstotkov od skupne vrednosti storitve do 1000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1000 točk, pa še 1 odstotek od presežka nad 1000 točk.

 

Cena storitve

 

14. člen


Cena storitve je vsota točk za vsako posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke.

 

Stranka je dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi, veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pomnoženi z vrednostjo točke v času plačila, povečano za DDV, če je odvetnik zavezanec za plačilo v Republiki Sloveniji.

 

Izjemoma je stranka dolžna odvetniku plačati storitve po tarifi, veljavni ob uvedbi postopka, če se med postopkom ni spreminjala vrednost obravnavanega predmeta, zaradi spremenjene tarife, veljavne v času plačila, pa je  število točk za opravljeno storitev nižje za več kot 10 odstotkov.

 

Vrednost točke 

 

15. člen


Vrednost točke znaša 0,65 EUR.

 

Vrednost točke se spreminja glede na rast življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije,  ali glede na rast plač sodnikov. Sprememba vrednosti točke je možna v primeru, ko rast življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov.

 

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije odloča o spremembi vrednosti točke, upoštevaje merila iz prejšnjega odstavka.

 

K sklepu upravnega odbora daje, upoštevaje merila iz prvega odstavka tega člena,  soglasje minister, pristojen za pravosodje.

 

Vrednost točke velja od naslednjega dne po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 Uporaba tarife

 

16. člen


Tarifo so dolžni uporabljati vsi odvetniki za obračunavanje odvetniških storitev, opravljenih na območju Republike Slovenije.

 

17. člen


Sodišča in drugi organi ter druge pravne osebe, ki odločajo v okviru svojih pristojnosti o stroških zastopanja, so pri tem dolžni uporabljati to tarifo.

 

O predlogu odvetnika za priznanje in odmero stroškov zastopanja, opravljenega za določeno osebo na zahtevo pristojnega organa ali v primeru, če je zastopana oseba po veljavnih predpisih upravičena do povrnitve stroškov zastopanja, mora sodišče oziroma drug pristojni organ odločiti v tridesetih dneh od prejema predloga.

 

Sodišča in drugi organi so dolžni na predlog odvetnika odmeriti stroške tudi ob upoštevanju  določbe tretjega odstavka 14. člena te tarife.

 

Pogodba o plačilu stroškov zastopanja

 

18. člen


Odvetnik in stranka lahko skleneta pisno pogodbo o plačilu storitev v določenem (pavšalnem) znesku, ali o plačilu storitev zastopanja v odstotku od vrednosti prisojenega zneska oziroma od vrednosti, pridobljene v postopku (plačilo po uspehu), ali o plačilu storitev po porabljenem času, ali o plačilu storitev po posebnem delu te tarife s povečanjem za določen odstotek. Pogodba lahko vsebuje tudi kombinacijo posameznih metod obračuna, razen kombinacije plačila po uspehu in plačila po določbah posebnega dela tarife.

 

Pogodba ne sme biti v nasprotju s 17. členom Zakona o odvetništvu in s splošnim delom tarife. Vsebina in učinki pogodbe se presojajo po določbah Obligacijskega zakonika,  zlasti po določbah pogodbe o naročilu (mandatu).

 

Sklenitev pogodbe izključuje obračun in plačilo storitev po določbah posebnega dela tarife, razen če se s pogodbo kombinira obračun po določbah posebnega dela tarife z drugo metodo, če je taka kombinacija dovoljena po prvem odstavku tega člena.

 

Sodišča in drugi organi iz 17. člena tarife niso dolžni upoštevati pri odmeri stroškov pogodbe iz prvega odstavka tega člena.

 

Obračun storitev in izstavitev računa

 

 19. člen


Odvetnik je dolžan v skladu s predpisi izstaviti stranki oziroma naročniku storitve račun za opravljeno odvetniško storitev ali plačani predujem najkasneje osmi dan po tem, ko je storitev opravljena, oziroma po tem, ko je predujem plačan.

Šteje se, da je odvetniška storitev opravljena najkasneje, ko odvetnik v celoti izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz pooblastilnega razmerja ali iz sklepa pristojnega organa.

Odvetnik lahko od stranke pred zaključkom postopka zahteva plačilo predujma za naročeno storitev in izdatke.

Na pisno zahtevo stranke je odvetnik dolžan specificirati opravljene storitve in stroške.

 

Znižanje cene storitve

 

 20. člen

 

Socialno šibki stranki lahko odvetnik storitev obračuna s popustom ali pa ji plačilo odpusti.

 

Plačilo računa

 

 21. člen

 

Stranka je dolžna plačati račun v roku osmih dni po izstavitvi, v kolikor zakon ali dogovor ne določa drugače.

 

Če sodišče ali drug pristojni organ iz 17. člena te tarife ne odloči o povrnitvi stroškov zastopanja v tridesetih dneh od prejema odvetnikovega predloga ali ne plača odvetnikovega računa, izdanega na podlagi sklepa o stroških, v osmih dneh po izstavitvi oziroma v zakonsko določenem roku, če je ta daljši, ima odvetnik pravico do zamudnih obresti, ki tečejo od dneva zamude do plačila.

 

Pojasnila o uporabi tarife

  

22. člen

 

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije daje pojasnila in obvezne razlage o uporabi tarife.

 

Pojasnila in obvezne razlage, ki jih daje Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije v smislu prejšnjega odstavka so v okviru procesnih predpisov dolžna upoštevati tudi sodišča in drugi organi, ki odločajo v okvirih svojih pristojnosti o stroških odvetniškega zastopanja.

 

Začetek veljavnosti tarife

 

23. člen

 

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 


B. POSEBNI DEL

  

TARIFA

 

Posamezne storitve so določene z naslednjim številom točk

 

I. MEDIACIJE IN PORAVNAVE

 

Tar. št. 1

1. Sklenitev poravnave v postopku pred državnim tožilcem, poravnalcem in v predhodnem kazenskem postopku:

a) zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja na predlog ali po zasebni tožbi

300 točk

b) zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po zasebni tožbi, storjenega s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu, po obtožnem predlogu oziroma obtožnici oškodovanca kot tožilca

600 točk

 

 2. Sklenitev poravnave v kazenskem postopku : 

a) po tar. št. 10   

b) če vsebuje premoženjskopravne zahtevke, po tar. št. 10 in 18.

 


Tar.št. 2


Sklenitev poravnave v postopkih pri delodajalcu po tar.št. 14, zvišano za 50 %.

 

 

Tar.št. 3

 

Sklenitev poravnave pred začetkom pravdnega, nepravdnega in izvršilnega postopka pred poravnalnim narokom in v postopku mediacije ali med temi postopki in v delovnih in socialnih sporih:

 

a)  pred začetkom postopka  ali na poravnalnem naroku  po  tar.št. 15/1, 16, 18, 22,23,  26 in 27, zvišano za 150 %

b) na naroku ali izven naroka po tar.št. 15/1, 16, 18, 22, 23, 26 in 27, zvišano za 100 %

c) v zadevah iz tar. št. 38  po tej tar. št., zvišano za 100 %

 

Sklenitev  poravnave  v  upravnem  postopku  in  upravnem sporu za storitve iz tar.št. 28 in 30  po teh tar.št., zvišano za 50 %.

 

 

Tar.št. 4 

 

Zastopanje v postopku mediacije po tar. št. 20/1.

Sklenitev generalne poravnave, ki se nanaša na več odprtih sodnih, upravnih ali drugih postopkov med  istimi strankami – seštevek vrednosti po tar. št. 1 – 3;


II. ARBITRAŽNI POSTOPEK

Tar.št. 5

 

Sklenitev poravnave pred stalnimi in drugimi arbitražami:

a) za storitve iz tar.št. 34  po tej tar.št., zvišano za 50 %

b) v neocenljivih zadevah

500-1000 točk

c)  zastopanje na narokih v arbitražnih postopkih po tar. št. 20

 

 

III. POSTOPEK PRED DRŽAVNIM ZBOROM PO ZAKONU O PARLAMENTARNI PREISKAVI 

 

Tar. št. 6

 

Zastopanje   preiskovanca   pred  preiskovalno  komisijo Državnega  zbora in vsaka obrazložena pisna vloga v tem postopku

500 točk

 

 

IV. POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM

 

Tar. št. 7

 

1. Vloga, s katero se začne postopek pred ustavnim sodiščem za oceno ustavnosti  in  zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil - glede na zahtevnost

 500-2000 točk

 

2. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi - 75 % iz točke 1.

 

3. Ustavna pritožba zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti v ocenljivih zadevah po tar. št. 18, zvišano za 25 %, vendar ne manj kot 400 točk,  v neocenljivih  zadevah  pa glede na zahtevnost

500-1500 točk

 

4. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi - 75 % iz točke 3.

 

5. Predlog za začasno zadržanje – 50 % iz točke 1. in 3.

 

V. KAZENSKI POSTOPEK

 

Tar. št. 8

 

Sestavljanje vlog

 

1. Zasebna tožba in obtožni predlog oškodovanca kot tožilca

 200 točk

 

2. Predlog za pregon in obrazložena kazenska ovadba

100 točk

 

3. Obtožnica oškodovanca kot tožilca

250 točk

 

4. Ugovor zoper obtožnico

200 točk

 

5. Zasebna tožba zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu

 250 točk

 

6. Obrazložen dokazni predlog

50 točk

 

7. Predlog za odpravo pripora, predlog za odlog nastopa kazni ali za pogojni odpust

 100 točk

 

8. Predlog za rehabilitacijo

70 točk

 

9. Prošnja za pomilostitev in zahteva za izredno omilitev kazni

100 točk

 

10. Vloga z obrazloženim odškodninskim zahtevkom - 50 % iz tar. št. 18/1.

 

11. Vloga, ki vsebuje pisni zagovor - po točki 1 do 4  in 6 tar.št.10.

 

12. Predlog za preklic pogojne obsodbe                                                                                                                        

100 točk

 

13. Ostale obrazložene vloge

100 točk

 

14. Druge vloge

50 točk

 

 

Tar. št. 9 

 

Zagovor ali zastopanje v predhodnem postopku

 

1. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca:

 

a) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kot glavna kazen denarna kazen ali zapor do enega leta

100 točk

b) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kazen nad eno do treh let zapora

120 točk

c) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kazen nad tri do deset let zapora

160 točk

č) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kazen nad deset let zapora

200 točk

d) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči kazen do dvajset ali trideset let zapora

250 točk

e) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči dosmrtni zapor

400 točk

2. Zastopanje oškodovanca 50 % iz točke 1.

 

3. Pristop na narok v predhodnem postopku, kadar se narok ne opravi 50 % iz prve in druge točke te tar. št.                   

 

 

Tar. št. 10

 

Zagovor ali zastopanje na naroku za glavno obravnavo, seji ali pri ogledu ali rekonstrukciji 

 

1. Zagovor obdolženca ali zastopanje zasebnega tožilca po zasebni tožbi pred sodnikom posameznikom

200 točk

 

2. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred sodnikom posameznikom

250 točk

 

3. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred senatom treh sodnikov po obtožnici, po zasebni tožbi ali obtožnem predlogu zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu

600 točk

 

4. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred petčlanskim sodnim senatom

1000 točk

 

5. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca v postopku zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči dosmrtni zapor

2000 točk

 

6. Zagovor obdolženca, zastopanje zasebnega tožilca ali oškodovanca kot tožilca na seji pritožbenega senata pred višjim sodiščem - 50 % iz točke 1 do 5 te tar.št.

 

7. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca na naroku za glavno obravnavo pred sodiščem druge stopnje po točki 1 do 5 te tar.št.

 

8. Če se zaradi preložitve glavna obravnava ali seja prične znova, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 7 te tar. št. tudi za novo obravnavo ali sejo.

 

9. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 7 tudi za zadnji narok,  za  vse ostale naroke pa v višini 50 %  iz točke 1 do 7 te tar. št.

 

10. V primeru, da pride po vložitvi obtožnice, obtožnega predloga ali zasebne tožbe po oklicu naroka za glavno obravnavo pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve obravnave, obračuna odvetnik 50 % iz točke 1 do 7 te tar. št.

 

11. Za sodelovanje pri ogledih in rekonstrukcijah ter drugih sodnih dejanjih,  ki  jih  sodišče  izvaja  izven  zgradbe sodišča,  obračuna odvetnik storitev po točki  1 do 7 te tar. št.

 

12. Zagovor obdolženca in zastopanje oškodovanca kot tožilca na naroku za preklic pogojne obsodbe       

250 točk

 

13. Zastopanje oškodovanca na naroku za preklic pogojne obsodbe

125 točk

 

14. Zastopanje oškodovanca - 50 % iz te tar. št.

 

Tar. št. 11

 

Pravna sredstva

 

1. Pritožba zoper meritorno odločbo, odgovor na pritožbo in odgovor na mnenje ODT – po točki  1 do 5 in 7 tar.št. 10, zvišano za 25 %.

 

2. Pritožba zoper procesno odločbo v postopku - 50 % iz točke 1 do 5 in 10 tar.št. 10.

 

3. Zahteva za varstvo zakonitosti, odgovor na zahtevo - po tar. št. 10, zvišano za 50 %.

 

4. Predlog za obnovo postopka, odgovor na predlog in pritožba zoper odločbo v tem postopku - po tar. št. 10, zvišano za 50 %.

 

 

Tar. št. 12

 

Zagovor pravne osebe ali odgovorne osebe

 

Za zagovor pravne osebe za kazniva dejanja se smiselno uporabijo določbe tar. št. 8 do 11, vrednost storitve pa se določi po tar. št. 18/1, pri čemer se kot vrednost obravnavanega predmeta pred izdajo prvostopne sodbe uporabi znesek zgornje meje zagrožene denarne kazni, po izdaji prvostopne sodbe pa vrednost izrečene kazni, vendar ne manj kot

200 točk

 

Tar. št. 13

 

Zagovor v mladoletniškem postopku

 

1. Zagovor mladoletnikov v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen zapora do osem let

100 točk

 

2. Zagovor mladoletnika v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen nad osem let zapora ali hujša kazen

150 točk

 

3. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi ali seji senata zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kazen zapora do osem let

200 točk

 

4. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi ali seji senata zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kazen nad osem let zapora ali hujša kazen

250 točk

 

5. Če se zaradi predložitve glavna obravnava prične znova, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 4 te tar. št. tudi za novo obravnavo ali sejo.

 

6. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 4  tudi za zadnji narok, za vse ostale naroke pa v višini 50 %  iz točke 1 do 4  te tar. št..

 

7. V primeru, da pride po oklicu naroka za glavno obravnavo še pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve naroka za glavno obravnavo, obračuna odvetnik za zagovarjanje 50 % iz točke  3 in 4 te tar. št..

 

8. Pritožba zoper meritorno odločbo in odgovor na pritožbo - po točki 3 in 4 te tar. št., zvišano za 25 %.

 

9. Izredno pravno sredstvo - po točki 3 in 4 te tar. št, zvišano za 50 %.

 

10. Pristop v pripravljalnem postopku                                                                                                                          

50 točk

 

11. Zastopanje oškodovanca v mladoletniškem postopku 50 % vrednosti iz točk 1 do 4 te tar. št.

 

12. Zastopanje zasebnega tožilca v mladoletniškem postopku

100 točk

 

 

VI. DISCIPLINSKI POSTOPEK IN DRUGI POSTOPKI ZA VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

 

Tar. št. 14  

 

1. Zagovor delavca v disciplinskem postopku ter zagovor delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi                                                                                                        200 točk

 

2. Obrazložene vloge med postopkom  po točki 1.

 

3. Obrazložena vloga v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

300 točk

 

4. Zahteve za varstvo pravic – po točki  1, zvišano za 25 %.

 

5. Pritožbe zoper odločitve o pravicah in obveznostih ter zastopanje v teh postopkih, po točki 1. zvišano za 25 %.

 

6. V drugih postopkih za varstvo pravic delavcev pri organizacijah in delodajalcu po tar.št. 15.

 

7. Vodenje postopkov na strani delodajalca in sestavljanje obdolžitev ter enostranskih odločitev delodajalca po tar. št. 15, zvišano za 100%.

 

8. Druge vloge

50 točk

 

 

VII. POSTOPEK PRED DELOVNIMI IN SOCIALNIMI SODIŠČI

 

Tar. št. 15

 

1. Tožba in odgovor na tožbo v individualnem delovnem sporu:

 

a)      za dajatvene zahtevke po tarifni številki 18/I.

 

b)        v neocenljivih zadevah o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in   

         obveznostih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti interesa stranke glede na      

         zahtevnost zadeve in potreben čas:

 

-v sporih med organizacijo oziroma delodajalcem in dijakom, vajencem ali študentom v zvezi s štipendijo ali v zvezi z drugo vrsto štipendije ter v sporih v zvezi s posojilom za študij oziroma učno pogodbo oziroma v zvezi z pravljanjem pripravništva

 160 točk

 

-v sporih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi in o delu za opravljanje občasnih ali začasnih del ter v zvezi z začasnim ali občasnim opravljanjem dela dijakov in študentov

200 točk

 

-v sporih o premoženjskih ali drugih  posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem, v sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in v sporih s področja socialne varnosti

300 točk

 

c)       v ocenljivih zadevah, opredeljenih pod b) točko, po tar. št. 18/I, vendar ne manj   

         kot

160 točk

 

2. Obrazložene vloge med postopkom 75% iz točke 1, vendar ne manj kot

100 točk

 

 3. Zastopanje:

 

a) prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, po točki 1,

b) drugi in naslednji naroki za glavno obravnavo ali poravnalni narok, ki mu ni sledil prvi narok, ogledi, itd. 50 % iz točke 1, vendar ne manj kot

100 točk

 

4. Pritožba in odgovor nanjo po točki 1, zvišano za 25 %.

 

5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje po tar. št. 15/1, zvišano za 25 %.

 

6. Izredno pravno sredstvo in odgovor nanj, po točki 1, zvišano za 50 %.

 

7. Obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva po točki 1, zvišano za 25 %.

 

 

Tar. št. 16

 

Vloge in zastopanje v kolektivnih delovnih sporih pred sodišči in v postopkih konciliacije, mediacije in arbitraže  po tar. št. 7/3 in 7/4.

 

 

Tar. št. 17

 

1. Vloga, s katero se začne postopek v zunanji arbitraži in postopek pomirjanja

300 točk

 

2. Vloga, s katero se začne postopek notranje arbitraže

200 točk

 

3. Obrazložene vloge med postopkom, zastopanje in sodelovanje na sejah arbitražnih komisij, 75 %  iz točke 1 oziroma  2.

 

 

VIII. PRAVDNI POSTOPEK

 

Sestavljanje vlog

 

Tar. št. 18

 

1. Tožbe - od vrednosti obravnavanega (spornega) predmeta:

 

Nad 120.000 točk znaša vrednost storitve za vsakih nadaljnjih začetih 40.000 točk še 100 točk, vendar največ 2.000 točk, v gospodarskih sporih največ 3.000 točk.

 

Vrednost predmeta

Vrednost storitve

TOČK

nad TOČK

do TOČK

 

3000

200

3000

10.000

300

10.000

20.000

400

20.000

35.000

500

35.000

50.000

600

50.000

65.000

700

65.000

80.000

800

80.000

100.000

900

100.000

120.000

1000

120.000

160.000

1100

160.000

200.000

1200

200.000

240.000

1300

240.000

280.000

1400

280.000

320.000

1500

320.000

360.000

1600

360.000

400.000

1700

400.000

440.000

1800

440.000

480.000

1900

480.000

 

2000

 

V gospodarskih sporih: 

 

Vrednost predmeta

Vrednost storitve

TOČK

nad TOČK

do TOČK

 

3000

200

3000

10.000

300

10.000

20.000

400

20.000

35.000

500

35.000

50.000

600

50.000

65.000

700

65.000

80.000

800

80.000

100.000

900

100.000

120.000

1000

120.000

160.000

1100

160.000

200.000

1200

 200.000

240.000

1300

240.000

280.000

1400

280.000

320.000

1500

320.000

360.000

1600

360.000

400.000

1700

400.000

440.000

1800

440.000

480.000

1900

480.000

520.000

2000

520.000

560.000

2100

560.000

600.000

2200

600.000

640.000

2300

640.000

680.000

2400

680.000

720.000

2500

720.000

760.000

2600

760.000

800.000

2700

800.000

840.000

2800

840.000

880.000

2900

880.000

 

3000

 

2. Tožbe v drugih zadevah:

 

a) spori zaradi motenja posesti

300 točk

 

b) spori o osebnih in stvarnih služnostih

300 točk

 

c) spori iz stanovanjskih razmerij, odpovedi poslovnih prostorov, izpraznitve stanovanjskih in poslovnih prostorov - od vrednosti enoletne najemnine ali zakupnine - po točki 1 te tar. št., vendar ne manj kot

160 točk

 

č) spori zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva

160 točk

 

d) spori zaradi razveze, razveljavitve ter obstoja oziroma neobstoja zakonske zveze

160 točk

 

e) spori o varstvu in vzgoji otrok                                                                                                                      

160 točk

 

f) spori za zakonito preživljanje

160 točk

 

g) spori o stikih z otroki            

160 točk

 

h) če se spori iz točk č) ali d) te tar. št. obravnavajo skupaj s spori iz točke e),f) in g) te tar. št, ali če se spori iz točk e), f) ali g) te tar. št. obravnavajo v istem postopku

260 točk

 

i) spori iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence in podobni spori, če so ocenljivi, po točki 1 te tar. št., če pa niso ocenljivi

300 točk

 

j) mandatne tožbe na podlagi faktur  ali izpiskov iz poslovnih knjig, če izda sodišče plačilni nalog - 50 %  iz  točke 1 te tar. št., vendar največ

200 točk

 

 

Tar. št. 19

 

1. Obrazložen odgovor na tožbo, prva obrazložena pripravljalna vloga in ugovor zoper plačilni nalog  po tar. št. 18.

 

2.  Druga obrazložena pripravljalna vloge– 75 % iz tar. št. 18.

 

3.  Tretja in nadaljnje obrazložene pripravljalne  vloge  med  postopkom - 50 % iz tar. št. 18.

 

4.  Dokazni predlog in druge vloge

50 točk

 

5. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje po tar.št. 18

 

 

Tar. št. 20

 

Zastopanje 

 

1. Za prvi narok za glavno obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi,  po tar. št. 18 .

 

2. Za vsak nadaljnji narok za glavno obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi,  ali poravnalni narok, ki mu ni sledil prvi narok 50 % iz tar. št. 18.

 

3. Za  vsak narok, na  katerem  so  se  obravnavala  samo  procesna vprašanja  ali  na  katerem  je  pred  obravnavanjem  glavne  stvari postopek končan z umikom tožbe ali pripoznavo ali se narok ni opravil, ker je bil preložen - 25 % iz tar. št. 18.

 

4. Za  zastopanje  na  naroku  za glavno obravnavo izven zgradbe sodišča, na ogledu ali pri delu izvedenca - 50 % iz tar. št. 18.

 

5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje po tarifni št. 18, zvišano za 25 %.

 

 

Tar. št. 21

 

Pravna sredstva

 

1. Redno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo -  po  tar. št. 18,  zvišano za 25 %.

 

2. Redno pravno sredstvo v postopku zoper procesni sklep in odgovor na to pravno sredstvo - 50 % iz tar. št. 18.

 

3. Izredno pravno sredstvo, odgovor na to pravno sredstvo - po tar. št. 18, zvišano za 50 %.

 

4. Obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva -  po  tar. št. 18,  zvišano za 25 %.

 

 

IX. NEPRAVDNI POSTOPEK

Tar. št. 22

 

Zapuščinski postopek,  postopek  za  razdružitev in razdelitev solastnine,  postopek  za določanje odškodnine in zakupnine in postopek za vračanje nezakonito odvzetega premoženja:

 

1. Vloga s katero  se uvede postopek  in  obrazložene vloge med postopkom ter odgovor na to vlogo 50 %  iz tar. št. 18/1.

 

2. Zastopanje:

a) na vsakem posameznem naroku 50 %  iz tar. št.  18/1.

b) pri naroku, ogledu in delu izvedenca izven sodišča  50 %  iz tar. št. 18/1.

 

3. Pravna sredstva:

a) proti meritorni odločbi - po tar. št. 18/1, zvišano za 25 %

b) proti procesnim sklepom v postopku 50 %  iz tar. št. 18/1

c) izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to pravno sredstvo,  obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva  - po tar. št. 18/1, zvišano za 50 %.

 

Tar. št. 23

 

Postopek za sodno ureditev meje in določitev najemnika, dovolitev nujne poti, ustanavljanje služnosti in drugi nepravdni postopki (ki niso zajeti v tar. št. 22, 24 in 25):

 

1. Vloga

a) s katero se uvede postopek in odgovor na to vlogo

300 točk

 

b) obrazložene vloge med postopkom po točki 1 a

 

c) nadaljnje vloge 50 % iz točke 1 a

 

2. Zastopanje na naroku:

 

- prvi narok in narok na kraju samem po točki 1 a

 

- nadaljnji naroki 50 % iz  točke 1 a.

 

 3. Pravno sredstvo:

 

a) proti meritorni odločbi

375 točk

b) proti drugim sklepom

150 točk

c) izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to pravno sredstvo

450 točk

 

 

Tar. št. 24

 

Postopek za odvzem opravilne sposobnosti, za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti:

 

1. Vloga s katero se uvede postopek:

- za odvzem opravilne sposobnosti

100 točk

- za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti

200 točk

 

2. Obrazložena vloga med postopkom:

- prva vloga po točki 1

- druga in nadaljnje vloge 50 % iz točke 1.

 

3. Zastopanje

- prvi narok po točki 1

-drugi in nadaljnji naroki 50 % iz točke 1.

 

4. Pravna sredstva:

a) proti meritorni odločbi po točki 1, zvišano za 25 %

b) proti drugim odločbam 50 %  iz točke 1

c) izredno pravno sredstvo  po točki 1, zvišano za 50 %.

 

 

Tar. št. 25

 

Postopek za amortizacijo listin in protestiranje menic:

1. Vloga:

a) na podlagi katere se začne amortizacijski postopek

- pri vrednosti listine do 1000 točk

50 točk

- pri vrednosti listine nad 1000 točk

100 točk

 

b) druge obrazložene vloge med postopkom

50 točk

 

2. Vloga za protestiranje menice ali čeka - 25 % iz tar. št. 18/1, vendar ne manj kot

100 točk

 

3. Pravna sredstva:

a) proti meritorni odločbi – po točki 1 in 2, zvišano za 25 %

b) proti drugim sklepom 50 %  iz točke 1a in 2  te tar. št..

 

 

Tar. št. 26

 

Nepravdni postopek po določbah zakona o gospodarskih družbah:

1. Vloga, s katero se uvede postopek in odgovor na to vlogo po tar. št. 18/1,

vendar ne manj kot

300 točk

 

2. Obrazložena vloga med postopkom:

- prva vloga po točki 1

- druga in nadaljnje vloge 50 % iz točke 1.

 

 

3. Zastopanje

- prvi narok po točki 1

-drugi in nadaljnji naroki 50 % iz točke 1.

 

 

4. Pravna sredstva:

a) proti meritorni odločbi po točki 1, zvišano za 25 %

b) proti drugim odločbam 50 %  iz točke 1

c) izredno pravno sredstvo  po točki 1, zvišano za 50 %.       

 

 

X. IZVRŠILNI POSTOPEK

 

Tar. št. 27


1. Predlog, s katerim se uvaja izvršilni postopek 50 % iz tarifne št. 18, vendar ne več kot

200 točk

 

2. Predlog za izdajo predhodne odredbe, predlog za izdajo začasne odredbe in za ugovor zoper le-ti  50 % iz tar. št. 18.

 

3. Predlog za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na nepremičnih  in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank 50 % iz tar. št. 18.

 

4. Zahteva za priznanje tujega izvršilnega naslova:

a) v ocenljivih zadevah 50 % iz tar. št. 18

b) pri neocenljivih zadevah

200 točk

 

5. Sestava predloga dražbenih pogojev - po tar. št. 18/1.

 

6. Redno in izredno pravno sredstvo ter odgovor na to pravno sredstvo po tar. št. 18.

 

7. Druge obrazložene vloge:

a) 25 % iz tar. št. 18, vendar ne manj kot 50 točk, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na denarno terjatev dolžnika;

b) 50 % iz tar. št. 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na premične stvari;

c) 75 % iz tar. št. 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične stvari ali da se izroči nepremičnina,  ali na druge  premoženjske  oziroma materialne pravice, ali na nepremičnine, ali če gre za izvršbo za uveljavitev nedenarne terjatve.

 

8. Zastopanje na  naroku, ki ga razpišeta sodišče ali izvršitelj 50 % iz tar. št. 20.

 

 

XI. UPRAVNI POSTOPEK

 

Tar. št. 28

 

1. Vloga, s katero se uvaja upravni postopek in odgovor na to vlogo:

a) v ocenljivih zadevah - po tar. št. 18/1, pri čemer se pri zastopanju pravnih oseb upošteva zgornja omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena za gospodarske spore

b) v neocenljivih zadevah     

200 točk

 

 2. Obrazložene vloge med postopkom:

- prva obrazložena vloga po točki 1

- druge in nadaljnje obrazložene vloge 50 % iz točke 1.

 

 

3. Druge vloge 25 % iz točke 1.

 

4. Zastopanje na naroku:

- prvi narok po  točki 1

- drugi in nadaljnji naroki 50 % iz  točke 1.        

 

5. Pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo - po  točki 1, zvišano za 25 %.

 

6. Izredno pravno sredstvo in odgovor na izredno  pravno sredstvo - po  točki 1, zvišano za 50 %.

 

 

XII. POSTOPKI PRED KONTROLNIMI IN INŠPEKCIJSKIMI ORGANI

 

Tar. št. 29

 

1. Pripombe na zapisnik o opravljenem pregledu in druge obrazložene vloge pred izdajo odločbe kontrolnega organa:

a) v ocenljivih zadevah - po tar. št. 18/1, pri čemer se pri zastopanju pravnih oseb upošteva zgornja omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena za gospodarske spore

b) v neocenljivih zadevah

200 točk

 

2. Zastopanje na naroku:

- prvi narok po točki 1

- drugi in nadaljnji naroki 50 % iz  točke 1.

 

3. V primeru, da se obravnava več med seboj različnih zadev, se vrednosti iz točke 1. in 2. zvišajo za 25 % za vsako dodatno obravnavano zadevo, vendar ne več kot za 100 %.

 

XIII. UPRAVNI SPORI

 

Tar. št. 30

 

 1. Tožba in odgovor na tožbo :

a) v ocenljivih zadevah - po tar. št. 18/1, pri čemer se pri zastopanju pravnih oseb upošteva zgornja omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena za gospodarske spore

b) v neocenljivih zadevah

500 točk

 

 2. Obrazložene vloge:

a) prva obrazložena vloga po točki 1

b) nadaljnje obrazložene vloge 50 % iz točke 1

c) druge vloge 25 % iz  točke 1.

 

3. Zastopanje:

a) prvi narok po  točki 1

b) nadaljnji naroki   50 % iz  točke 1.

 

4. Pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo  po  točki 1, zvišano za 25 %.

 

5. Izredno pravno sredstvo in odgovor na izredno pravno sredstvo  po  točki 1, zvišano za 50 %.

 

 

XIV. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 

 

Tar. št. 31 

 

1. Vloga za vpis:

- ustanovitve gospodarske družbe v sodni register

200 točk

- samostojnega podjetnika

150 točk

 

2. Vloga za vpis sprememb v sodni register                                                                                                                                                                                                                      

100 točk

 

3. Predlog za prenehanje subjektov po skrajšanem postopku

100 točk

 

4. Druge obrazložene vloge 50 % iz točke 1, 2 in 3.

 

5. Pravno sredstvo po točki 1, 2. in 3 zvišano za 25 %.

 

 

 

XV. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN STATUSNE ZADEVE

 

Tar. št. 32

1. Sestava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb ter njihovimi statusnimi spremembami in drugih splošnih aktov po tar. št. 35, glede na višino osnovnega kapitala, vendar ne manj kot

500 točk

 

2. Priprava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem društev in drugih pravnih oseb

od 500 -  1500 točk

 

3. Zastopanje strank na skupščini subjektov iz točke 1 (glede na višino zastopanega kapitala) in 2 -  50 % iz   točke 1 in 2.

 

4. Vodenje skupščine subjektov iz tč. 1 po tar. št. 18/1 glede na vrednost kapitala, vendar ne manj kot 500 točk, iz tč. 2  pa po tč  2 te tar. št.

 

 

 

XVI. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJNI, LIKVIDACIJSKI POSTOPEK IN POSTOPEK IZBRISA BREZ LIKVIDACIJE

 

Tar. št. 33

 

1. Sestava predloga za začetek prisilne poravnave ter za uvedbo stečaja - po tar. št. 18/1 ob upoštevanju vrednosti oziroma zneska, za katerega je dolžnik prezadolžen.

 

2. Obrazložene vloge med postopkom 50 %  iz točke 1.

 

3. Priglasitev terjatev:

a) Priglasitev upniških terjatev  na podlagi  verodostojnih  listin  po tar. št. 27/1

b) Priglasitev drugih upniških terjatev in pravic po tar. št. 18/1

c) Priglasitev ločitvenih in izločitvenih zahtevkov po tar. št. 18/1, zvišano za 50 %

 

d) Priglasitev terjatev delavcev iz naslova plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja  po tar.št. 18/1, vendar ne več kot

200 točk

 

4. Zastopanje na narokih 50 %  iz točke 1 oziroma točke 3.

 

5. Pravno sredstvo po  točki 1, zvišano za 25 %.

 

6. Vloga ali pravno sredstvo v postopku izbrisa brez postopka likvidacije

a) glede na vrednost osnovnega kapitala pravne osebe po tar. št. 18/1 zvišano za 25 % vendar najmanj 500 točk

b) v primeru pravnih oseb brez osnovnega kapitala                                                      

500 točk

 

 

XVII. SESTAVLJANJE LISTIN

 

Tar. št. 34


1. Pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičninah in o drugih stvarnih pravicah na nepremičninah  po tar. št. 18/1.

 

2. Pogodba o odtujitvi ali zamenjavi premičnin, pogodba o prenosu obveznosti ali terjatev in posojilna ter posodbena pogodba - 50 % iz tar. št. 18/1, vendar najmanj

100 točk

 

3. Pogodba o razdružitvi oziroma razdelitvi solastnega ali skupnega premoženja, pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, menjalna pogodba za nepremičnine, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o razdelitvi premoženja med dediči, izročilna pogodba, darilna pogodba za primer smrti in podobne pogodbe - po točki 1, zvišano za 25 %.

 

4. Zakupna pogodba, najemna pogodba, podnajemna pogodba - od vrednosti zakupnine in najemnine za dogovorjeno dobo, vendar pri zakupni in najemni pogodbi največ za tri leta, pri podnajemni pogodbi pa največ za eno leto - po tar. št. 18/1, vendar največ

300 točk

 

5. Enostranska izjava (vknjižbeno dovoljenje, izbrisno dovoljenje, dovoljenje za bremen prosti odpis in pod.) 25 % iz  točke 1, vendar najmanj 100 točk.

 

6. Listina v neocenljivi zadevi:

a) v enostavni zadevi

50 točk

b) v zahtevnejši zadevi

100 točk

 

7. Izjava poslednje volje:

a) enostavna, kadar oporočitelj določi samo dediče svojega premoženja

100 točk

b) zapletena - po tar. št. 18/1, zvišano za 25 %, vendar najmanj

200 točk

c) predlog za hrambo oporoke                                                                       

100 točk

 

8. Listina, ki je sestavljena na obrazcu

100 točk

 

9. Vrednosti storitev iz točk 1 – 9 te tarifne številke (razen točke 7. c)) so določene za sestavo prvega osnutka listine. Pregled prvega osnutka listine iz točk 1 – 9 te tarifne številke (razen točke 7. c)) se obračuna v višini 50% vrednosti storitev iz teh točk. Zastopanje stranke v pogajanjih in usklajevanje besedila listin v procesu pogajanj se obračuna po urnih postavkah iz tar. št. 39.1.(b) in 39.1.(c).

 

 

Tar. št. 35

 

1. Gospodarska pogodba: prvi osnutek po tar. št. 18.

 

2. Gospodarska pogodba, pri kateri vrednost ni ugotovljiva: prvi osnutek - glede na zahtevnost

   od 200 do 1000 točk

 

3. Gospodarska pogodba z inozemskimi pogodbeniki: prvi osnutek - po tar. št. 18/1, zvišano za 200 %.

 

4. Pregled prvega osnutka listine iz točk 1 – 3 te tarifne številke se obračuna v višini 50% vrednosti storitev iz navedenih točk. Pogajanja in usklajevanje besedila gospodarskih pogodb iz navedenih v procesu pogajanj se obračuna po urnih postavkah iz tar. št. 39.1.(b) in 39.1.(c).

 

 

 

XVIII. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK

 

Tar. št. 36

 

1. Vpisi:

a) predlog za vpis lastninske ali drugih stvarnih pravic

150 točk

b) za vpis etažne lastnine

200 točk

c) za vpis zaznamb

150 točk

d) drugi vpisi

100 točk

 

2. Narok v zemljiškoknjižnem postopku - po točki 1.

 

3. Pravno sredstvo proti zemljiškoknjižnemu sklepu in odgovor na to sredstvo - po točki 1, zvišano za 25 %.

 

 

XIX. POSTOPKI ZARADI PREKRŠKOV

 

Tar. št. 37 

1. »Predlog s katerim se uvede postopek, odgovor na predlog, druge obrazložene vloge v postopkih za prekrške prekrškovnega organa (hitri postopki)

a)    v zadevah kjer je izrečen vzgojni ukrep opomina                                        

          100 točk

b)    v zadevah, kjer je bila izrečena globa, po  tar. št. 18/I, vendar ne manj kot                        

          100 točk

 

2.   Predlog s katerim se uvede postopek,  plačilni nalog, odgovor na predlog,  druge obrazložene vloge, ter zagovor obdolženca in oškodovanca na narokih

a)  v zadevah kjer je izrečen opomin ali vzgojni ukrep                                                  

          150 točk

b) v zadevah, kjer je izrečena globa, po  tar. št. 18/1, vendar ne manj kot                                                                                                                                                                                                       

          150 točk                                                                                                                                                                                                                       

c)     v zadevah, kjer je podan  poleg glavne kazni še izrek stranske kazni, kazenske točke v cestnem prometu, izgon tujca iz države ali odvzem predmetov zvišano za 50% po točki a) in b) 2. odstavka

 

č)   v zadevah kjer je zagrožen uklonilni zapor                                                             

                      200 točk

d)   v ocenljivih zadevah carinskih, deviznih in davčnih prekrškov po tar. št. 18/1 vendar ne manj kot                                                                                

          150 točk

e)   v neocenljivh zadevah deviznih in carinskih prekrškov                                            

          150 točk

 

3. Zagovor pravne in odgovorne osebe po tar. št. 12

 

4. Redno pravno sredstvo po točki 1 in 2, zvišano  za 25%

 

5. Izredno pravno sredstvo po točki 1 in 2 zvišano za 50%

 

 

 

XX. UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH IN DRUGIH ZAHTEVKOV

 

Tar. št. 38


1. Zahtevki in druge obrazložene vloge, na podlagi katerih poteka postopek za določitev odškodnine ali priznanje drugega zahtevka pri zavarovalnicah, gospodarskih družbah in drugih pravnih ali fizičnih osebah, odgovori na take vloge  - po tar. št. 18/1.

 

2. Obravnavanje zahtevkov pred navedenimi pravnimi osebami in njihovimi organi:

- prvi narok po tar. št. 18/1

- nadaljnji naroki 50 %  iz tar. št. 18/1.

 

3. Pravno sredstvo po tar.št. 18/1, zvišano za 25 %.

 

4. Obrazložen opomin pred tožbo (v kolikor ne vsebuje zahtevka iz točke 1 te tar. št.)

- v ocenljivih zadevah 25 % iz  tar.št. 18, vendar ne manj kot

 100 točk

 - v neocenljivih zadevah

 100 točk

 

 

XXI. NASVETI, MNENJA IN UDELEŽBA NA KONFERENCAH, PREGLEDI SPISOV IN LISTIN 

 

Tar. št. 39

 

Če storitve iz te tar. št. niso zajete v drugih tar. št., ker gre za samostojno storitev, obračuna odvetnik:

 

1. Posveti, nasveti in mnenja:

a) za posvet za vsake začete pol ure

100 točk

b) za pripravo ter udeležbo na konferencah in sestankih za vsake začete pol ure

100 točk

c) za pisne pravne nasvete in pravna mnenja za vsake začete pol ure dela 100 točk

 

2. Za preglede spisov, listin in druge dokumentacije ter za sestavo poročila o pregledu, za vsake začete pol ure

100 točk

 

3. Za obrazložene dopise (kolikor ne gre za storitev iz tar. št. 38/1 in 38/4)

50 točk

 

4. Za kratke dopise in obvestila

20 točk

 

5. Za pribavo zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov iz sodnega registra in drugih izpiskov in podatkov, za vsak izpisek in podatek

50 točk

 

6. Za izpolnjevanje formularjev - za vsake začete pol ure

50 točk

 

7. Za razne druge storitve (npr. nakazila izvedenin, taks in podobno)

za vsako storitev

20 točk

 

8. Hramba oporoke in drugih listin

100 točk

 

XXII. POSTOPKI V ZVEZI Z JAVNIMI NAROČILI

 

Tar. št. 40

 

1. Zahtevek za revizijo po tar. št. 18/1 upoštevaje zgornjo omejitev vrednosti storitve, ki je predvidena za gospodarske spore          

 

2. Obrazložene vloge med postopkom 50 % iz tar št. 18/1                                                  

 

3. Zahteva za nadaljevanje postopka 25% iz tar. št. 18/1

 

4. Predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka 50 % iz tar. št. 18/1

 


XXIII. POSTOPKI ZARADI VARSTVA PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA

 

Tar. št. 41

 

1. Nadzorstvena pritožba in rokovni predlog                                          

200 točk

 

2. Zahteva za pravično zadoščenje po tar. št. 38.

 

 

XXIV. POSTOPKI PRED MEDNARODNIMI SODIŠČI

 

 Tar. št. 42

 

Splošno

1. Vloga, s katero se začne postopek pred Mednarodnim sodiščem za človekove pravice, Sodišči Evropske skupnosti (Sodišče prve stopnje in Sodiščem Evropske skupnosti in Sodiščem za uslužbence), Mednarodnim kazenskim sodiščem, Mednarodnim pomorskim sodiščem ali drugimi mednarodnimi sodišči (mednarodna sodišča):

a) v ocenljivih zadevah po tar. št. 18/1, vendar ne manj kot 2000 točk

b) v neocenljivih zadevah glede na zahtevnost:

od 2000 do 4000 točk

 

2. Prva obrazložena vloga med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi 75 % po točki 1. te tarifne številke.

 

3. Zahteva za obravnavo zadeve pred velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice in odgovor nanjo, pritožba in odgovor na pritožbo pred Sodišči Evropske skupnosti ali katerakoli vloga, ki ima naravo pravnega sredstva pred drugim mednarodnim sodiščem ter vsaka nadaljnja vloga v pritožbenem postopku po točki 1. te Tar. št. zvišano za 25 %.

 

4. Ta tarifna številka se uporabi, če ni drugače določeno za posamezno mednarodno sodišče ali ne velja izrecno predpisana Tarifa za posamezno mednarodno sodišče, ki jo je odvetnik dolžan upoštevati. 

  

 

Tar.št. 43

 

Sodišče Evropskih skupnosti

 

1. Vloga s katero stranka zahteva brezplačno pravno pomoč                                       

500 točk

 

2. Vloga s katero stranka zahteva odpravo dejanj ali ukrepov, predlaga izdajo začasnih ukrepov, postavi predhodno vprašanje, poda zahtevo za intervencijo, predlaga izdajo zamudne sodbe ali odpravo le te, poda predlog za  izredno revizijo in revizijo, vloži pritožbo zoper odločbo arbitraže, poda predlog za razlago sodne odločbe, predlaga izdajo predhodne odločbe, glede na zahtevnost

od 1000 do  največ 3000 točk, vendar v zadevah, ki imajo naravo gospodarskega spora največ 6000 točk

 

 

Tar.št. 44

 

Evropsko sodišče za človekove pravice

 

1. Vloga s katero stranka zahteva brezplačno pravno pomoč                                     

500 točk

 

2. Vloga, s katero se predlaga začasne ukrepe, zahteva razlago sodbe, revizijo sodbe, predlaga, da se opravijo preiskovalni ukrepi, glede na zahtevnost            

od 1000 do 3000 točk

 

3. Vloga, s katero se postavi zahtevek za pravično denarno zadoščenje oziroma poda obrazložen predlog za sklenitev prijateljske poravnave, glede na zahtevnost od

500 do 1000 točk

 

4. Druge obrazložene vloge, s katerimi se uveljavlja kakšna od pravic, ki gredo stranki v postopku

500 točk

 

5. Udeležba odvetnika na obravnavi ali seji senata sodišča, ki poteka izključno zaradi zaslišanja priče ali na kraju kjer je zaslišana priča 1000 točk na dan, vendar skupaj največ                   

3000 točk

 

6. Sodelovanje odvetnika pri pogajanjih glede sklenitve prijateljske poravnave             

500 točk

 

7.  Odvetnik je upravičen tudi do povrnitve vseh ostalih stroškov v dejanski višini, ki so določeni v tej Tarifi.

 

 

 

POSTOPKI PRED DRUGIMI MEDNARODNIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI

 

Tar. št. 45

 

1. Vloga, s katero se začne postopek pred Evropsko komisijo, Uradom za harmonizacijo in notranji trg (OHIM), Evropskim patentnim uradom (EPO), Evropskim varuhom človekovih pravic ali drugim mednarodnim organom ali organizacijo

a)    v ocenljivih zadevah po tar. št. 18/1, vendar ne manj kot 2000 točk

b)    v neocenljivih zadevah, glede na zahtevnost

od 2000 do 4000 točk

 

2. Prva obrazložena vloga med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi 75 % po točki 1 te Tar. št.

 

3. Pritožba, ali vloga, ki ima naravo pravnega sredstva v postopku in odgovor na takšno vlogo po točki 1. te Tar. št. zvišano za 25 %.

 

 

 

XXV. VREDNOTENJE STORITEV, KATERIH VREDNOST NI IZRECNO  DOLOČENA V TARIFI 

 

Tar. št. 46

 

1. Storitve, ki so odvisne zlasti od porabljenega časa in v tarifi niso posebej ovrednotene, obračuna odvetnik za vsake začete pol ure po

100 točk

 

2. V neocenljivih zadevah, v katerih vrednost storitve s tarifo ni izrecno določena, vrednost obravnavanega predmeta pa se ne da ugotoviti s primerjavo po petem odstavku 4. člena splošnega dela tarife, obračuna odvetnik za vsako posamezno storitev (vloge, zastopanje na narokih, pravna sredstva, ipd.) po

100 točk

 

 

 

 

 

Ljubljana, dne 10. aprila 2010.

 

                                                                       Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije

                                                                       Miha Kozinc  l.r.