Neobvezujoče smernice

NEOBVEZUJOČE SMERNICE ZA DOLOČANJE CEN ODVETNIŠKIH STORITEV


 

A. SPLOŠNI DEL

 Vsebina smernic

 

1. člen

 

Te smernice določajo način vrednotenja , obračunavanje in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom za izvršeno pravno storitev v skladu s sprejetim dogovorom.

 

Odvetniška storitev, izdatki, stroški zastopanja

 

2. člen

 

Odvetniška storitev (storitev) je delo, ki ga odvetnik opravi v smislu določb Zakona o odvetništvu  za stranko na podlagi pooblastila.

Stroški zastopanja (stroški) so skupna cena odvetniških storitev in izdatkov, ki so potrebni za izvršitev dela, povečani za davek na dodano vrednost (DDV) v primeru, ko je odvetnik davčni zavezanec v Republiki Sloveniji.

Stroške zastopanja je dolžna plačati stranka oziroma naročnik storitve.

Te smernice se uporabljajo tudi v primeru, da odvetnika nadomešča drug odvetnik, odvetniški kandidat ali pripravnik.

 

 

Vrednotenje storitev

 

3. člen

 

Storitve se vrednotijo po naslednjih merilih:

-          strokovna zahtevnost;

-          odgovornost;

-          vrednost obravnavanega predmeta;

-          specialistično znanje;

-          strokovno znanje s področja drugih strok;

-          znanje tujih pravnih virov;

-          uporaba tujega jezika;

-          čas, potreben za izvršitev dela;

-          število zastopanih oseb;

-          druga merila, določena s smernicami.

 

Določanje vrednosti storitve

  

4. člen

 

Vrednost storitve je določena v točkah.

Če vrednost storitve ni določena, jo določi odvetnik glede na  vrednost  obravnavanega predmeta po lestvici iz številke 18 posebnega dela teh smernic.

Odvetnik določi vrednost obravnavanega predmeta po višini, ki jo navede stranka oziroma drugi udeleženci postopka.

Če tako določena vrednost ne ustreza pravi prometni vrednosti, lahko odvetnik za določitev vrednosti storitve uporabi vrednost, ki jo je ugotovil pristojni davčni urad  ali sodni izvedenec  ali cenilec  ustrezne stroke.

Storitve, ki jih smernice ne ovrednotijo, oceni odvetnik s primerjavo podobnih storitev, ki so v smernicah ovrednotene. Pri vrednotenju takih storitev uporabi odvetnik določbe posebnega dela smernic in merila  3. člena smernic.

 

Čas izvrševanja storitve

 

 5. člen

 

Za storitev, ki jo odvetnik opravi na zahtevo stranke ali na zahtevo organa, ki vodi postopek,  ob dela prostih dnevih (prazniki, dela prosti dnevi, sobota in nedelja) ali v nočnem času med delavniki (med 20.00 uro zvečer in 8.00 uro zjutraj), se vrednost storitve zviša za 100 odstotkov.

 

6. člen

 

Za porabljeni čas zlasti med zastopanjem na narokih, ogledih in drugih sorodnih storitvah gre odvetniku vselej poleg plačila za zastopanje, določenega v tarifnih številkah posebnega dela, za vsake začete druge in nadaljnje pol ure tudi urnina v višini 50 točk.

Enako pripada odvetniku urnina za vsake začete pol ure za čakanje na narok za obravnavo ali drug narok, ki se je pričel z zamudo, za čakanje med posvetovanjem organa ali podobne izgube časa.

Kadar trajata čakanje na narok in narok skupno do pol ure, pripada odvetniku samo plačilo za udeležbo na naroku.

Za odsotnost iz pisarne v času potovanja za stranko pripada odvetniku za vsake začete pol ure 20 točk.

V čas odsotnosti iz pisarne se ne všteva čas trajanja naroka oziroma dela za stranko.

 

Zastopanje več oseb

 

7. člen

 

Za zastopanje več strank v istem postopku zaradi prekrška, disciplinskem postopku in podobnih postopkih pripada odvetniku za drugo in vsako nadaljnjo zastopano stranko 50 odstotni povišek na skupno vrednost storitve.

Za zagovarjanje obdolženca, za zastopanje oškodovanca ali nadomestnega tožilca ali zasebnega tožilca v kazenskem postopku se zviša skupna vrednost storitve za drugo in vsako nadaljnje očitano dejanje za 25 odstotkov, vendar največ za 100 odstotkov.

 

8. člen

 

Za zastopanje več strank, ki uveljavljajo pravico iz iste dejanske in pravne podlage v pravdnih in nepravdnih zadevah, v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnih in drugih postopkih, se skupna vrednost storitve zviša za 10 odstotkov za vsako nadaljnjo stranko, vendar največ za 100 odstotkov oziroma v primerih, ko odvetnik zastopa več kot trideset strank, največ za 200 odstotkov.

 

Izdatki,  potrebni za izvršitev storitve

 

 9. člen

 

Izdatki, potrebni za izvršitev storitve, so:

-          potni stroški;

-          dnevnice;

-          poštnine;

-          telefonski stroški;

-          izdatki za takse;

-          bančne storitve;

-          fotokopiranje, prepisovanje;

-          drugi stroški.

 

Potni stroški in dnevnice

 

 10. člen

 

Stranka je dolžna odvetniku plačati prevozne stroške, dnevnice in izdatke za prenočevanje, če so ti izdatki v zvezi z delom, ki ga opravi za stranko.

Odvetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov, in sicer za avtobusno vozovnico, na vlakih za vozovnico I. razreda, na ladjah za vozovnico I. razreda, za vozovnico na letalu za poslovni razred in za spalnik v vlaku oziroma za kabino na ladji, če mora opraviti potovanje ponoči.

Stranka je dolžna plačati kilometrino za uporabo osebnega avtomobila, in sicer v višini, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino ne všteva v davčno osnovo.

Dnevnica za odsotnost iz kraja odvetnikove pisarne znaša:

-          za čas od 6 do 8 ur  1,74 %

-          za čas od 8 do 12 ur 2,50 %

-          za čas nad 12 ur  5 %

povprečne mesečne plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

Za potovanje v tujino ima odvetnik pravico do nadomestila v višini, kot je določena za delavce državnih organov Republike Slovenije.

 

Izdatki za stranko in drugi izdatki

  

11. člen

 

Stranka je dolžna povrniti odvetniku sredstva, ki jih je zanjo založil.

Stranka je dolžna povrniti odvetniku tudi izdatke za poštne in telefonske storitve, obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje in prepisovanje spisov, listin ter dokumentacije in podobne izdatke.

Izdatke iz prejšnjega odstavka lahko odvetnik obračuna v dejanski višini ali v pavšalnem znesku v višini 2 odstotkov od skupne vrednosti storitve.  

 

Obračun storitev in izstavitev računa

 

 12. člen

 

Odvetniška storitev je opravljena najkasneje, ko odvetnik v celoti izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz pooblastilnega razmerja.

Odvetnik lahko od stranke pred zaključkom postopka zahteva plačilo predujma za naročeno storitev in izdatke.

Na pisno zahtevo stranke je odvetnik dolžan specificirati opravljene storitve in stroške.

 

 

 

B. POSEBNI DEL

  

I. MEDIACIJE IN PORAVNAVE

 

Tar. št. 1

 

1. Sklenitev poravnave v postopku pred državnim tožilcem, poravnalcem in v predhodnem kazenskem postopku:

a) zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja na predlog ali po zasebni tožbi

300 točk

b) zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po zasebni tožbi, storjenega s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu, po obtožnem predlogu oziroma obtožnici oškodovanca kot tožilca

600 točk

2. Sklenitev poravnave v kazenskem postopku :

a) po tar. št. 10 

b) če vsebuje premoženjskopravne zahtevke, po tar. št. 10 in 18.

 

Tar.št. 2

 

Sklenitev poravnave v postopkih pri delodajalcu po tar.št. 14, zvišano za 50 %.

 

Tar.št. 3

 

Sklenitev poravnave pred začetkom pravdnega, nepravdnega in izvršilnega  postopka  ali  med  postopkom in v delovnih in socialnih sporih:

a)  pred začetkom postopka  ali na poravnalnem naroku  po  tar.št. 15/1, 16, 18, 22, 23, 26 in 27, zvišano za 150 %

b) na naroku po tar.št. 15/1, 16, 18, 22, 23, 26 in 27, zvišano za 100 %

c) v zadevah iz tar. št. 37  po tej tar. št., zvišano za 100 %

d) v zadevah v vseh prej navedenih postopkih izvensodno, po tar.št. 33 in 34 povečano za 100 %

 

Tar.št. 4

 

Sklenitev  poravnave  v  upravnem  postopku  in  upravnem sporu za storitve iz tar.št. 28 in 30  po teh tar.št., zvišano za 50 %.

 

Tar. št. 4a

 

Zastopanje na naroku v mediaciji se obračuna po tar. št.  kot veljajo za zastopanje v posameznih vrstah postopkov.

 

Tar. št. 4b

 

Sklenitev poravnave v mediciji, ki zajema rešitve dveh al več zadev se obračuna tako, da se sešteje vrednost cene storitve za poravnave v posameznih zadevah kot so določene v tar. št. 1, 2, 3 in 4.

 

II. ARBITRAŽNI POSTOPEK

 

Tar.št. 5

 

Sklenitev poravnave pred stalnimi in drugimi arbitražami:

a) za storitve iz tar.št. 34  po tej tar.št., zvišano za 50 %

b) v neocenljivih zadevah

500-1000 točk

 

III. POSTOPEK PRED DRŽAVNIM ZBOROM PO ZAKONU O PARLAMENTARNI PREISKAVI

 

Tar. št. 6

 

Zastopanje   preiskovanca   pred  preiskovalno  komisijo Državnega  zbora in vsaka obrazložena pisna vloga v tem postopku

500 točk

 

IV. POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM

 

Tar. št. 7

 

1. Vloga, s katero se začne postopek pred ustavnim sodiščem za oceno ustavnosti  in  zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil - glede na zahtevnost

500-2000 točk

2. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi - 75 % iz točke 1.

3. Ustavna pritožba zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti v ocenljivih zadevah po tar. št. 18, zvišano za 25 %, vendar ne manj kot 300 TOČK,  v neocenljivih  zadevah  pa glede na zahtevnost

500-1500 točk

4. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi - 75 % iz točke 3.

 

V. KAZENSKI POSTOPEK

 

Tar. št. 8

Sestavljanje vlog

 

1. Zasebna tožba in obtožni predlog oškodovanca kot tožilca

200 točk

2. Predlog za pregon in obrazložena kazenska ovadba

100 točk

3. Obtožnica oškodovanca kot tožilca

250 točk

4. Ugovor zoper obtožnico

200 točk

5. Zasebna tožba zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu

250 točk

6. Obrazložen dokazni predlog

50 točk

7. Predlog za odpravo pripora, predlog za odlog nastopa kazni ali za pogojni odpust

100 točk

8. Predlog za rehabilitacijo

70 točk

9. Prošnja za pomilostitev in zahteva za izredno omilitev kazni

100 točk

10. Vloga z obrazloženim odškodninskim zahtevkom - 50 % iz tar. št. 18/1.

11. Vloga, ki vsebuje pisni zagovor - po točki 1 do 4  in 6 tar.št.10.

12. Predlog za preklic pogojne obsodbe                                                                                                                                                                                                                             100 točk

13. Ostale obrazložene vloge

100 točk

14. Druge vloge

30 točk

 

Tar. št. 9

Zagovor ali zastopanje v predhodnem postopku

 

1. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca:

a) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kot glavna kazen denarna kazen ali zapor do enega leta

100 točk

b) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kazen nad eno do treh let zapora

120 točk

c) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kazen nad tri do deset let zapora

160 točk

č) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana

kazen nad deset let zapora

200 točk

d) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči kazen do dvajset ali trideset let zapora

250 točk

e) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči dosmrtni zapor

                                                                                                                                400 točk

2. Zastopanje oškodovanca 50 % iz točke 1.

3. Pristop na narok v predhodnem postopku, kadar se narok ne opravi 50 % iz prve in druge točke te tar. št.                     

 

Tar. št. 10

Zagovor ali zastopanje na naroku za glavno obravnavo, sejo ali pri ogledu ali rekonstrukciji

 

1. Zagovor obdolženca ali zastopanje zasebnega tožilca po zasebni tožbi pred sodnikom posameznikom

200 točk

2. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred sodnikom posameznikom

250 točk

3. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred senatom treh sodnikov po obtožnici, po zasebni tožbi ali obtožnem predlogu zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu

600 točk

4. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred petčlanskim sodnim senatom

1000 točk

4.a Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca v postopku zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči dosmrtni zapor

                                                                                                                               2000 točk

5. Zagovor obdolženca, zastopanje zasebnega tožilca ali oškodovanca kot tožilca na seji pritožbenega senata pred višjim sodiščem - 50 % iz točke 1 do 4 te tar.št.

6. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca na naroku za glavno obravnavo pred sodiščem druge stopnje po točki 1 do 4 te tar.št.

7. Če se zaradi preložitve glavna obravnava ali seja prične znova, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 6 te tar. št. tudi za novo obravnavo ali sejo.

8. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 6 tudi za zadnji narok,  za  vse ostale naroke pa v višini 50 %  iz točke 1 do 6 te tar. št.

9. V primeru, da pride po vložitvi obtožnice, obtožnega predloga ali zasebne tožbe po oklicu naroka za glavno obravnavo pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve obravnave, obračuna odvetnik 50 % iz točke 1 do 6 te tar. št.

10. Za sodelovanje pri ogledih in rekonstrukcijah ter drugih sodnih dejanjih,  ki  jih  sodišče  izvaja  izven  zgradbe sodišča,  obračuna odvetnik storitev po točki  1 do 6 te tar. št.

11. Zagovor obdolženca in zastopanje oškodovanca kot tožilca na naroku za preklic pogojne obsodbe        

                                                                                                                              250 točk

12. Zastopanje oškodovanca na naroku za preklic pogojne obsodbe

                                                                                                                              125 točk

13. Zastopanje oškodovanca - 50 % iz te tar. št.

 

Tar. št. 11

Pravna sredstva

 

1. Pritožba zoper meritorno odločbo, odgovor na pritožbo in odgovor na mnenje ODT – po točki  1 do 4 in 6 tar.št. 10, zvišano za 25 %.

2. Pritožba zoper procesno odločbo v postopku - 50 % iz točke 1 do 4 in 9 tar.št. 10.

3. Zahteva za varstvo zakonitosti, odgovor na zahtevo - po tar. št. 10, zvišano za 50 %.

4. Predlog za obnovo postopka, odgovor na predlog in pritožba zoper odločbo v tem postopku - po tar. št. 10, zvišano za 50 %.

 

Tar. št. 12

Zagovor pravne osebe ali odgovorne osebe

 

Za zagovor pravne osebe za kazniva dejanja se smiselno uporabijo določbe tar. št. 8 do 11, vrednost storitve pa se določi po tar. št. 18/1, pri čemer se kot vrednost obravnavanega predmeta uporabi znesek spodnje meje zagrožene denarne kazni, vendar ne manj kot

200 točk

 

Tar. št. 13

Zagovor v mladoletniškem postopku

 

1. Zagovor mladoletnikov v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen zapora do osem let

100 točk

2. Zagovor mladoletnika v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen nad osem let zapora ali hujša kazen

150 točk

3. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi ali seji senata zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kazen zapora do osem let

200 točk

4. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi ali seji senata zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kazen nad osem let zapora ali hujša kazen

250 točk

5. Če se zaradi predložitve glavna obravnava prične znova, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 4 te tar. št. tudi za novo obravnavo ali sejo.

6. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 4  tudi za zadnji narok, za vse ostale naroke pa v višini 50 %  iz točke 1 do 4  te tar. št..

7. V primeru, da pride po oklicu naroka za glavno obravnavo še pred izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve naroka za glavno obravnavo, obračuna odvetnik za zagovarjanje 50 % iz točke  3 in 4 te tar. št..

8. Pritožba zoper meritorno odločbo in odgovor na pritožbo - po točki 3 in 4 te tar. št., zvišano za 25 %.

9. Izredno pravno sredstvo - po točki 3 in 4 te tar. št, zvišano za 50 %.

10. Pristop v pripravljalnem postopku                                                                                                                                                                                                                          50 točk

11. Zastopanje oškodovanca v mladoletniškem postopku 50 % vrednosti iz točk 1 do 4 te tar. št.

12. Zastopanje zasebnega tožilca v mladoletniškem postopku

                                                                                                                                100 točk

 

VI. DISCIPLINSKI POSTOPEK IN DRUGI POSTOPKI ZA VARSTVO PRAVIC DELAVCEV

 

Tar. št. 14

 

1. Zagovor delavca ali zastopanje delodajalca v disciplinskem postopku

200 točk

2. Obrazložene vloge med postopkom  po točki 1.

3. Zahteve za varstvo pravic – po točki  1, zvišano za 25 %.

4. Druge vloge

50 točk

5. V drugih postopkih za varstvo pravic delavcev pri organizacijah in delodajalcu po tar.št. 15.

6. Vodenje postopkov iz prejšnje točke in sestavljanje odločb oziroma drugih aktov delodajalca po tar.št. 15, zvišano za 100 %.

7. Zagovor delavca ali zastopanje delodajalca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi

                                                                                                                                300 točk

 

VII. POSTOPEK PRED DELOVNIMI IN SOCIALNIMI SODIŠČI

 

Tar. št. 15

 

1. Tožba in odgovor na tožbo v individualnem delovnem sporu:

a)      za dajatvene zahtevke po tarifni številki 18/I.

b)      v neocenljivih zadevah o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti interesa stranke glede na zahtevnost zadeve in potreben čas:

-v sporih med organizacijo oziroma delodajalcem in dijakom, vajencem ali študentom v zvezi s štipendijo ali v zvezi z drugo vrsto štipendije ter v sporih v zvezi s posojilom za študij oziroma učno pogodbo oziroma v zvezi z pravljanjem pripravništva

160 točk

-v sporih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi in o delu za opravljanje občasnih ali začasnih del ter v zvezi z začasnim ali občasnim opravljanjem dela dijakov in študentov

200 točk

-v sporih o premoženjskih ali drugih  posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem, v sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in v sporih s področja socialne varnosti

300 točk

c)       v ocenljivih zadevah, opredeljenih pod b) točko, po tar. št. 18/I, vendar ne manj kot

160 točk

2. Obrazložene vloge med postopkom 75% iz točke 1, vendar ne manj kot

100 točk

3. Zastopanje:

a) prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, po točki 1,

b) drugi in naslednji naroki za glavno obravnavo, ogledi, itd. 50 % iz točke 1, vendar ne manj kot

100 točk

4. Pritožba in odgovor nanjo po točki 1, zvišano za 25 %.

5. Izredno pravno sredstvo in odgovor nanj po točki 1, zvišano za 50 %.

 

Tar. št. 16

 

Vloge in zastopanje v kolektivnih delovnih sporih pred sodišči in v postopkih konciliacije, mediacije in arbitraže  po tar. št. 7/3 in 7/4.

 

Tar. št. 17

 

1. Vloga, s katero se začne postopek v zunanji arbitraži in postopek pomirjanja

300 točk

2. Vloga, s katero se začne postopek notranje arbitraže

200 točk

3. Obrazložene vloge med postopkom, zastopanje in sodelovanje na sejah arbitražnih komisij, 75 %  iz točke 1 oziroma  2.

 

VIII. PRAVDNI POSTOPEK

 

 Sestavljanje vlog

 Tar. št. 18

 

1. Tožbe - od vrednosti obravnavanega (spornega) predmeta:

 

Vrednost predmeta

Vrednost storitve

TOČK

nad TOČK

do TOČK

 

750

100

750

3000

200

3000

10.000

300

10.000

20.000

400

20.000

35.000

500

35.000

50.000

600

50.000

65.000

700

65.000

80.000

800

80.000

100.000

900

100.000

120.000

1000

 

Nad 120.000 točk znaša vrednost storitve za vsakih nadaljnjih začetih 40.000 točk še 100 točk, vendar največ 2.000 točk, v gospodarskih sporih največ 3.000 točk.

2. Tožbe v drugih zadevah:

a) spori zaradi motenja posesti

300 točk

b) spori o osebnih in stvarnih služnostih

300 točk

c) spori iz stanovanjskih razmerij, odpovedi poslovnih prostorov, izpraznitve stanovanjskih in poslovnih prostorov - od vrednosti enoletne najemnine ali zakupnine - po točki 1 te tar. št., vendar ne manj kot

160 točk

č) spori zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva

160 točk

d) spori zaradi razveze, razveljavitve ter obstoja oziroma neobstoja zakonske zveze

160 točk

e) spori za zakonito preživljanje

160 točk

f) spori o varstvu in vzgoji otrok                                                                                                                                                                                                      160 točk

g) spori o stikih z otroci            

                                                                                                                    160 točk

h) spori iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence in podobni spori, če so ocenljivi, po točki 1 te tar. št., če pa niso ocenljivi

300 točk

i) mandatne tožbe na podlagi faktur  ali izpiskov iz poslovnih knjig, če izda sodišče plačilni nalog - 50 %  iz  točke 1 te tar. št., vendar največ

100 točk

 

Tar. št. 19

 

1. Obrazložen odgovor na tožbo, prva obrazložena pripravljalna vloga in ugovor zoper plačilni nalog  po tar. št. 18.

2.  Druga obrazložena pripravljalna vloge– 75 % iz tar. št. 18.

3.  Tretja in nadaljnje obrazložene pripravljalne  vloge  med  postopkom - 50 % iz tar. št. 18.

4.  Dokazni predlog in druge vloge

50 točk

5. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje po tar.št. 18

 

Tar. št. 20

 Zastopanje

 

1. Za prvi narok za glavno obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi,  po tar. št. 18 .

2. Za vsak nadaljnji narok za glavno obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi,  50 % iz tar. št. 18.

3. Za  vsak narok, na  katerem  so  se  obravnavala  samo  procesna vprašanja  ali  na  katerem  je  pred  obravnavanjem  glavne  stvari postopek končan z umikom tožbe ali pripoznavo ali se narok ni opravil, ker je bil preložen - 25 % iz tar. št. 18.

4. Za  zastopanje  na  naroku  za glavno obravnavo izven zgradbe sodišča, na ogledu ali pri delu izvedenca - 50 % iz tar. št. 18.

 

5. Za zastopanje na obravnavi pred sodiščem druge stopnje po tarifni št. 18, zvišano za 25 %.

 

Tar. št. 21

Pravna sredstva

 

1. Redno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo -  po  tar. št. 18,  zvišano za 25 %.

2. Redno pravno sredstvo v postopku zoper procesni sklep in odgovor na to pravno sredstvo - 50 % iz tar. št. 18.

3. Izredno pravno sredstvo, odgovor na izredno pravno sredstvo, obrazložena pobuda za vložitev izrednega pravnega sredstva ter predlog za dopustitev pravnega sredstva - po tar. št. 18, zvišano za 50 %.

 

IX. NEPRAVDNI POSTOPEK

Tar. št. 22

 

Zapuščinski postopek,  postopek  za  razdružitev in razdelitev solastnine,  postopek  za določanje odškodnine in zakupnine in postopek za vračanje nezakonito odvzetega premoženja:

1. Vloga s katero  se uvede postopek  in  obrazložena vloga med postopkom ter odgovor na to vlogo 50 %  iz tar. št. 18/1.

2. Zastopanje:

a) na vsakem posameznem naroku 50 %  iz tar. št.  18/1.

b) pri naroku, ogledu in delu izvedenca izven sodišča  50 %  iz tar. št. 18/1.

3. Pravna sredstva:

a) proti meritorni odločbi - po tar. št. 18/1, zvišano za 25 %

b) proti procesnim sklepom v postopku 50 %  iz tar. št. 18/1

c) izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to pravno sredstvo, pobuda za varstvo zakonitosti  - po tar. št. 18/1, zvišano za 50 %.

 

Tar. št. 23

 

Postopek za sodno ureditev meje in določitev najemnika, dovolitev nujne poti, ustanavljanje služnosti in drugi nepravdni postopki (ki niso zajeti v tar. št. 22, 24 in25):

1. Vloga:

a) s katero se uvede postopek in odgovor na to vlogo

                                                                                                                                                                                                                                                   300 točk

b) obrazložene vloge med postopkom po točki 1 a

2. Zastopanje na naroku:

- prvi narok in narok na kraju samem po točki 1 a

- nadaljnji naroki 50 % iz  točke 1 a.

 3. Pravno sredstvo:

a) proti meritorni odločbi

375 točk

b) proti drugim sklepom

150 točk

c) izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to pravno sredstvo

450 točk

 

Tar. št. 24

 

Postopek za odvzem opravilne sposobnosti, za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti:

1. Vloga s katero se uvede postopek:

- za odvzem opravilne sposobnosti

100 točk

- za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti

200 točk

2. Obrazložena vloga med postopkom:

- prva vloga po točki 1

- druga in nadaljnje vloge 50 % iz točke 1.

3. Zastopanje

- prvi narok po točki 1

- drugi in nadaljnji naroki 50 % iz točke 1.

4. Pravna sredstva

a) proti meritorni odločbi po točki 1, zvišano za 25 %

b) proti drugim odločbam 50 %  iz točke 1

c) izredno pravno sredstvo  po točki 1, zvišano za 50 %.

 

Tar. št. 25

 

Postopek za amortizacijo listin in protestiranje menic:

1. Vloga:

a) na podlagi katere se začne amortizacijski postopek

- pri vrednosti listine do 1000 točk

50 točk

- pri vrednosti listine nad 1000 točk

100 točk

b) druge obrazložene vloge med postopkom

50 točk

2. Vloga za protestiranje menice ali čeka - 25 % iz tar. št. 18/1, vendar ne manj kot

100 točk

3. Pravna sredstva:

a) proti meritorni odločbi – po točki 1 in 2, zvišano za 25 %

b) proti drugim sklepom 50 %  iz točke 1a in 2  te tar. št..

 

Tar. št. 26

 

Nepravdni postopek po določbah zakona o gospodarskih družbah:

1. Vloga, s katero se uvede postopek in odgovor na to vlogo

500 točk

2. Obrazložena vloga med postopkom:

- prva vloga po točki 1

- druga in nadaljnje vloge 50 % iz točke 1.

3. Zastopanje

- prvi narok po točki 1

-drugi in nadaljnji naroki 50 % iz točke 1.

4. Pravna sredstva:

a) proti meritorni odločbi po točki 1, zvišano za 25 %

b) proti drugim odločbam 50 %  iz točke 1

c) izredno pravno sredstvo  po točki 1, zvišano za 50 %.       

 

X. IZVRŠILNI POSTOPEK

 

Tar. št. 27

 

1. Predlog, s katerim se uvaja izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine

100 točk

1.a  Predlog, s katerim se uvaja izvršilni postopek na podlagi izvršilnega naslova,  50 % iz tarifne št. 18, vendar ne več kot

                                                                                                                            200 točk

1 b. Predlog za izvršbo nedenarne terjatve         

                                                                                                                                200 točk

2. Predlog za izdajo predhodne odredbe, predlog za izdajo začasne odredbe in za ugovor zoper le-ti  50 % iz tar. št. 18 

3. Predlog za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na nepremičnih  in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank 50 % iz tar. št. 18.

4. Zahteva za priznanje tujega izvršilnega naslova:

a) v ocenljivih zadevah 50 % iz tar. št. 18

b) pri neocenljivih zadevah

200 točk

5. Sestava predloga dražbenih pogojev - po tar. št. 18/1.

6. Redno in izredno pravno sredstvo ter odgovor na to pravno sredstvo po tar. št. 18.

7. Druge obrazložene vloge:

a) 25 % iz tar. št. 18, vendar ne manj kot 50 točk, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na denarno terjatev dolžnika;

b) 50 % iz tar. št. 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na premične stvari;

c) 75 % iz tar. št. 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne terjatve na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične stvari ali da se izroči nepremičnina,  ali na druge  premoženjske  oziroma materialne pravice, ali na nepremičnine, ali če gre za izvršbo za uveljavitev nedenarne terjatve.

8. Zastopanje na  naroku, ki ga razpišeta sodišče ali izvršitelj 50 % iz tar. št. 20.

 

XI. UPRAVNI POSTOPEK

 

Tar. št. 28

 

1. Vloga, s katero se uvaja upravni postopek in odgovor na to vlogo:

a) v ocenljivih zadevah - po tar. št. 18/1

b) v neocenljivih zadevah                                                                                                                                                                                                                       

200 točk

 2. Obrazložene vloge med postopkom:

- prva obrazložena vloga po točki 1

- druge in nadaljnje obrazložene vloge 50 % iz točke 1.

3. Druge vloge 25 % iz točke 1.

4. Zastopanje na naroku:

- prvi narok po  točki 1

- drugi in nadaljnji naroki 50 % iz  točke 1.        

5. Pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo - po  točki 1, zvišano za 25 %.

6. Izredno pravno sredstvo in odgovor na pravno sredstvo - po  točki 1, zvišano za 50 %.

 

XII. POSTOPKI PRED KONTROLNIMI IN INŠPEKCIJSKIMI ORGANI

 

Tar. št. 29

 

1. Pripombe na zapisnik o opravljenem pregledu in druge obrazložene vloge pred izdajo odločbe kontrolnega organa:

a) v ocenljivih zadevah - po tar. št. 18/1

b) v neocenljivih zadevah

200 točk

2. Zastopanje na naroku:

- prvi narok po točki 1

- drugi in nadaljnji naroki 50 % iz  točke 1.

3. V primeru, da se obravnava več med seboj različnih zadev, se vrednosti iz točke 1. in 2. zvišajo za 25 % za vsako dodatno obravnavano zadevo, vendar ne več kot za 100 %.

 

XIII. UPRAVNI SPORI

 

Tar. št. 30

 

 1. Tožba in odgovor na tožbo :

a) v ocenljivih zadevah - po tar. št. 18/1

b) v neocenljivih zadevah

500 točk

 2. Obrazložene vloge:

a) prva obrazložena vloga po točki 1

b) nadaljnje obrazložene vloge 50 % iz točke 1

c) druge vloge 25 % iz  točke 1.

3. Zastopanje:

a) prvi narok po  točki 1

b) nadaljnji naroki   50 % iz  točke 1.

4. Pravno sredstvo po  točki 1, zvišano za 25 %.

5. Izredno pravno sredstvo po  točki 1, zvišano za 50 %.

 

XIV. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN
STATUSNE ZADEVE

  

Tar. št. 31

 

1. Sestava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb ter njihovimi statusnimi spremembami in drugih splošnih aktov, glede na zahtevnost

od 500-2000 točk

2. Priprava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem društev in drugih pravnih oseb

500 točk

3. Zastopanje strank ter predsedovanje na skupščini subjektov iz točke 1 in 2 -  50 % iz   točke 1 in 2.

 

XV. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJNI
IN LIKVIDACIJSKI POSTOPEK

 

Tar. št. 32

 

1. Sestava predloga za začetek prisilne poravnave ter za uvedbo stečaja - po tar. št. 18/1 ob upoštevanju vrednosti oziroma zneska, za katerega je dolžnik prezadolžen.

2. Obrazložene vloge med postopkom 50 %  iz točke 1.

3. Priglasitev terjatev:

a) Priglasitev upniških terjatev  na podlagi  verodostojnih  listin  po tar. št. 27/1

b) Priglasitev drugih upniških terjatev in pravic po tar. št. 18/1

c) Priglasitev ločitvenih in izločitvenih zahtevkov po tar. št. 18/1, zvišano za 50 %

d) Priglasitev terjatev delavcev iz naslova plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja  po tar.št. 18/1, vendar ne več kot

200 točk

4. Zastopanje na narokih 50 %  iz točke 1 oziroma točke 3.

5. Pravno sredstvo po  točki 1, zvišano za 25 %.

 

XVI. SESTAVLJANJE LISTIN

Tar. št. 33

 

1. Pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičninah in o drugih stvarnih pravicah na nepremičninah  po tar. št. 18/1.

2. Pogodba o odtujitvi ali zamenjavi premičnin, pogodba o prenosu obveznosti ali terjatev in posojilna ter posodbena pogodba - 50 % iz tar. št. 18/1, vendar najmanj

100 točk

3. Pogodba o razdružitvi oziroma razdelitvi solastnega ali skupnega premoženja, pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, menjalna pogodba za nepremičnine, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o razdelitvi premoženja med dediči, izročilna pogodba, darilna pogodba za primer smrti in podobne pogodbe - po točki 1, zvišano za 25 %.

4. Zakupna pogodba, najemna pogodba, podnajemna pogodba - od vrednosti zakupnine in najemnine za dogovorjeno dobo, vendar pri zakupni in najemni pogodbi največ za tri leta, pri podnajemni pogodbi pa največ za eno leto - po tar. št. 18/1, vendar največ

300 točk

5. Enostranska izjava (vknjižbeno dovoljenje, izbrisno dovoljenje, dovoljenje za bremen prosti odpis in pod.) 25 % iz  točke 1, vendar najmanj 100 točk.

6. Listina v neocenljivi zadevi:

a) v enostavni zadevi

50 točk

b) v zahtevnejši zadevi

100 točk

7. Izjava poslednje volje:

a) enostavna, kadar oporočitelj določi samo dediče svojega premoženja

100 točk

b) zapletena - po tar. št. 18/1, zvišano za 25 %, vendar najmanj

200 točk

8. Listina, ki je sestavljena na obrazcu

100 točk

 

Tar. št. 34

 

1. Gospodarska pogodba po tar. št. 18.

2. Gospodarska pogodba, pri kateri vrednost ni ugotovljiva - glede na zahtevnost

od 200 do 1000 točk

3. Gospodarska pogodba z inozemskimi pogodbeniki - po tar. št. 18/1, zvišano za 200 %.

 

XVII. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK

Tar. št. 35

 

1. Vpisi:

a) predlog za vpis lastninske ali drugih stvarnih pravic

150 točk

b) za vpis etažne lastnine

200 točk

c) za vpis zaznamb

150 točk

d) drugi vpisi

100 točk

2. Narok v zemljiškoknjižnem postopku - po točki 1.

3. Pravno sredstvo proti zemljiškoknjižnemu sklepu in odgovor na to sredstvo - po točki 1, zvišano za 25 %.

 

XVIII. POSTOPKI ZARADI PREKRŠKOV

 

Tar. št. 36

 

1. Predlog, s katerim se uvede postopek, odgovor na ta predlog, druge obrazložene vloge ter zagovor in izjava obdolženca in oškodovanca na narokih:

a) v zadevah, kjer je zagrožena denarna kazen

100 točk

b) v zadevah, kjer je zagrožen zapor

200 točk

c) v ocenljivih zadevah carinskih in deviznih prekrškov - po tar. št. 18/1, vendar najmanj

150 točk

č) v neocenljivih zadevah carinskih in deviznih prekrškov

150 točk

d) zagovor pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe po tar.št. 12.

2. Redno pravno sredstvo - po točki 1, zvišano za 25 %.

3. Izredno pravno sredstvo - po točki 1, zvišano za 50 %.

4. Zahteva za sodno varstvo

                                                                                                                                150 točk

 

XIX. UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH IN DRUGIH ZAHTEVKOV

 

Tar. št. 37

 

1. Zahtevki in druge obrazložene vloge, na podlagi katerih poteka postopek za določitev odškodnine ali priznanje drugega zahtevka pri zavarovalnicah, gospodarskih družbah in drugih pravnih ali fizičnih osebah, odgovori na take vloge  - po tar. št. 18/1.

2. Obravnavanje zahtevkov pred navedenimi pravnimi osebami in njihovimi organi:

- prvi narok po tar. št. 18/1

- nadaljnji naroki 50 %  iz tar. št. 18/1.

3. Pravno sredstvo po tar.št. 18/1, zvišano za 25 %.

4. Obrazložen opomin pred tožbo (v kolikor ne vsebuje zahtevka iz točke 1 te tar. št.)

- v ocenljivih zadevah 25 % iz  tar.št. 18, vendar ne manj kot

100 točk

 - v neocenljivih zadevah

100 točk

 

XX. NASVETI, MNENJA IN UDELEŽBA NA KONFERENCAH, PREGLEDI SPISOV IN LISTIN

 

Tar. št. 38

 

Če storitve iz te tar. št. niso zajete v drugih tar. št., ker gre za samostojno storitev, obračuna odvetnik:

1. Posveti, nasveti in mnenja:

a) za posvet in pravno mnenje za vsake začete pol ure

50 točk

b) za udeležbo na konferencah in sestankih za vsake začete pol ure

100 točk

c) za pisne pravne nasvete in pravna mnenja

100 točk

2. Za preglede spisov, listin in druge dokumentacije, za vsake začete pol ure

50 točk

3. Za obrazložene dopise (kolikor ne gre za storitev iz tar. št. 37/1 in 37/4)

50 točk

4. Za kratke dopise in obvestila

20 točk

5. Za pribavo zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov iz sodnega registra in drugih izpiskov in podatkov, za vsak izpisek in podatek

50 točk

6. Za izpolnjevanje formularjev - za vsake začete pol ure

50 točk

7. Za razne druge storitve (npr. nakazila izvedenin, taks in podobno)

za vsako storitev

                                                                                                                                 20 točk

8. Hramba oporoke in drugih listin

          100 točk

 

XXI. VREDNOTENJE STORITEV, KATERIH VREDNOST NI IZRECNO  DOLOČENA V SMERNICAH

 

Tar. št. 39

 

1. Storitve, ki so odvisne zlasti od porabljenega časa in v smernicah niso posebej ovrednotene, obračuna odvetnik za vsake začete pol ure po

50 točk

2. V neocenljivih zadevah, v katerih vrednost storitve s smernicami ni izrecno določena, vrednost obravnavanega predmeta pa se ne da ugotoviti s primerjavo po petem odstavku 4. člena splošnega dela smernic, obračuna odvetnik za vsako posamezno storitev (vloge, zastopanje na narokih, pravna sredstva, ipd.) po

100 točk