Znana odločitev Ustavnega sodišča RS


Ustavno sodišče RS je na seji dne 05.05.2009 odločilo, da bi z odložitvijo uveljavitve oziroma zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-5) lahko nastale protiustavne posledice.

Več o tem najdete na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200935&stevilka=1644

Objavljeno:05.05.2009